W dniu 23 maja 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej z siedzibą przy ul. Granicznej 31, odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Dobra.
Rada Gminy obradowała w pełnym składzie osobowym – w posiedzeniu uczestniczyło piętnastu Radnych Gminy Dobra oraz Sołtysi. Na sesję przybył również Pan Marek Szczepankiewicz, przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Ponadto w sesji uczestniczyły z głosem doradczym Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera, Sekretarz Gminy Pani Rozalia Adamska, Skarbnik Gminy Pani Jolanta Jankowska oraz Kierownicy Wydziałów – Pani Irena Ziental i Pani Małgorzata Chmielewska, Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrej Pani Joanna Hrabska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Pani Krystyna Ryszkiewicz, a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej Pani Zofia Hrynkiewicz i Komendant Straży Gminnej w Dobrej Pan Andrzej Budzyński.

Podczas sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2013, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 – 2025, w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2013 – 2017, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. Podjęto także uchwały dotyczące zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla trzech działek w obrębie Bezrzecze. Ponadto w porządku obrad znalazły takie punkty, jak Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012, Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za rok 2012, Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 06 kwietnia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz opracowanie Komendanta Powiatowego Policji pn. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Polickiego w 2012 roku.

 

  • dsc03557
  • dsc03559
  • dsc03568

 

Sporządziła: Weronika Cukrowska