W dniu 14 lutego 2013 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Dobra. Było to pierwsze posiedzenie Rady Gminy w nowym roku 2013.
Podczas sesji podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r., uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 – 2025, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Rada Gminy Dobra przyjęła również uchwałę w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XX/284/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013 – 2016, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet sołtysom, uchwałę w sprawie zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobra, uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobra, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w działce nr 125, obręb Buk, wraz z kontenerem stanowiącym pomieszczenie Klubu w Buku, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica.

Ponadto Radni zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej za rok 2012 oraz ze Sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 06 grudnia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.

 

 • _dsc0002
 • _dsc0003
 • _dsc0004
 • _dsc0006
 • _dsc0007
 • _dsc0010
 • _dsc0011
 • _dsc0013
 • _dsc0015
 • _dsc0017
 • _dsc0018
 • _dsc0020
 • _dsc0021
 • _dsc0023
 • _dsc0025
 • _dsc0026
 • _dsc0027
 • _dsc0028

 

Sporządziła: Weronika Cukrowska