Wszystkich mieszkańców sołectwa Wołczkowo zachęcamy do uczestnictwa w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 18:00 w klubie w miejscowości Wołczkowo przy ul. Lipowej 13 a.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej porządek zebrania.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej za rok 2012.
5. Zrealizowane i planowane inwestycje.
6. Realizacja wniosków mieszkańców w 2012 r.
7. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zmiana w obsłudze mieszkańców odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Inne sprawy dotyczące wsi.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18.30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa – Uchwała Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./