W dniu 28 grudnia  2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyła się XX sesja Rady Gminy Dobra. Było to ostatnie posiedzenie Rady Gminy w mijającym roku 2012.
Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było uchwalenie budżetu Gminy Dobra na rok 2013. Projekt budżetu został wcześniej zaopiniowany pozytywnie przez Komisje Rady Gminy oraz przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, następnie jednogłośnie przyjęty przez Radnych Gminy podczas sesji.

Radni uchwalili także plany pracy Rady Gminy oraz Komisji stałych na 2013 rok.
Ponadto w porządku obrad znalazły się następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok; w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012; w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 – 2025; w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r.; w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013 – 2016; w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik; w sprawie określenia wzoru formularza informacji dla osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu; w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra; w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2013 roku; zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra gospodarki nieruchomościami Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony; w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przyjęto także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,  Gminny Program Zdrowotny na rok 2013.

 

 

  • dsc03130
  • dsc03136
  • dsc03143

 

Sporządziła Weronika Cukrowska