O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    P O L I C K I E G O

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

INFORMUJĘ

iż na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 2, art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę, który wpłynął w dniu 3 sierpnia 2012 r.

decyzją Starosty Polickiego z dnia 8 października 2012 r.,

 

Nr 904/2012, znak AB.6740.335.D.2012.JZ

udzielono na rzecz

 

Enea Operator  Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 

pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 9/4, 10 i 857/69 położonych w Grzepnicy, gm. Dobra

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, iż z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach – pok. 223, II piętro, (tel. 91 43 28 119), w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy Dobra i BIP Starostwa Powiatowego w Policach.