STAROSTA POLICKI
ZAWIADAMIA


że zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w dniu 3 sierpnia 2012 r. na wniosek Mariusza Maciaszczyka działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 9/4, 10 i 857/69 położonych w Grzepnicy, gm. Dobra.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów.
Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na okres czternastu dni licząc od dnia 17 września 2012 r. do dnia 30 września 2012. Po upływie tego terminu strony mogą w terminie siedmiu dni zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego przy ul. Tanowskiej 8 w Policach – pok. 223, II piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. od 7.30 do 16.00, wtorek, środa i czwartek w godz. 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 15.00, (tel. 91 43 28 119).

Po tym terminie w oparciu o zebrane dowody zostanie wydana decyzja w sprawie.

z upoważnienia Starosty Polickiego
inż. Szczepan Sawiński
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa