Informujemy, że przedsiębiorcy z terenu Gminy Dobra mają możliwość skorzystania z profesjonalnych usług informacyjno-doradczych, świadczonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działalności Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki, której zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
Zasadniczym celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.
Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce na rynku europejskim i światowym jest uzależniona od ich zdolności do stosowania praktyk biznesowych opartych o współpracę z innymi podmiotami na rynku, m.in. przedsiębiorstwami, klientami, instytucjami wsparcia czy ośrodkami naukowo-badawczymi. Niezwykle istotnym czynnikiem w tym procesie jest myślenie długofalowe oparte na określonej strategii działania. Chociaż świadomość przedsiębiorców w zakresie zarządzania strategicznego ulega stopniowej poprawie, to wciąż przygotowywane i wykorzystywane przez nich plany strategiczne mają najczęściej charakter ogólny i nie są oparte na analizie mocnych i słabych stron firmy. W rankingu wskazywanych celów przez przedsiębiorców z sektora MSP dominują elementy krótkookresowe (dochody, zyski). Przy takim podejściu strategia stanowi przede wszystkim narzędzie służące przetrwaniu i maksymalizowaniu krótkookresowych korzyści, a nie trwałemu rozwojowi.

Biorąc pod uwagę powyższe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce zwrócić szczególną uwagę na sposób zarządzania w przedsiębiorstwach ogłaszając rok 2012 rokiem dobrego zarządzania. Przedsiębiorcy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej w 2012 roku będą w szczególny sposób przez nas wspierane przy realizacji wszystkich istotnych funkcji zarządzania - planowania, organizowania, motywowania oraz monitorowania - poprzez szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie.

Aby wesprzeć firmy z sektora MŚP w ww. dziedzinach praktyki gospodarczej, w 51 Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług na terenie całej Polski oferowane są bezpłatne usługi informacyjne odpowiadające na pytania:
- jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
- co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
- skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
-jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

Usługa informacyjna dotyczy m.in. takich obszarów jak administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, zatrudnianie cudzoziemców, świadczenie usług na odległość w tym elektronicznych, prawa ochrony konkurencji, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich, wykorzystywania technologii informatycznych, możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawa zamówień publicznych, bazy CEIDG, i innych.

Ponadto, od 2012 roku świadczone są przez Punkty Konsultacyjne KSU następujące usługi:

Usługa informacyjna opieka nad klientem - pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz w skorzystaniu ze specjalistycznej usługi (doradczej, szkoleniowej, finansowej).

Usługa doradcza ,,Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej" - merytoryczna pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, w tym pomoc w przygotowaniu lub analizie biznes planu.

Usługa doradcza ,,Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" -doradztwo w czterech obszarach zarządzania firmą (aspekty formalno-prawne marketing, organizacja i finanse),  poprzedzone diagnozą potrzeb biznesowych klienta.

Listę Punktów Konsultacyjnych można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1439

Zachęcamy także przedsiębiorców z terenu Gminy Dobra do korzystania z usług regionalnych instytucji wspierających lokalną przedsiębiorczość. Listę instytucji, które są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw -  znajdą Państwo tutaj:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1440