W dniu 26 kwietnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyła się XIV sesja Rady Gminy Dobra, w czasie której podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012, uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobra na lata 2012-2025, uchwałę zmieniającą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.

Rada Gminy Dobra podjęła także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, uchwałę zmieniającą statut Ośrodka Pomocy Społecznej, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej”, uchwałę zmieniającą program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 roku oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011.

 

  • _dsc0494
  • _dsc0497
  • _dsc0509

 

Ponadto w porządku sesji znalazły się sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Dobrej za rok 2011, sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011, sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 08 marca 2012 r. do 06 kwietnia 2012 r. oraz Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Dobra i Ocena zasobów pomocy społecznej.

Weronika Cukrowska