Rada Nadzorcza Szczecińskich Zakładów Zbożowo – Młynarskich w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin

ZARZĄDZA WYBORY

kandydata na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej.

Wybory odbędą się 6 kwietnia 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Niedziałkowskiego 21 w Szczecinie.


Czynne prawo wyborcze przysługuje rolnikom uprawnionym do nieodpłatnego nabycia akcji S.Z.Z.-M "PZZ" S.A. w Szczecinie umieszczonym w aktualnym spisie wyborców.

Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej przysługuje grupom uprawnionych rolników liczącym co najmniej 40 osób.

Zgłoszenie powinno być złożone na piśmie do Komisji Wyborczej Spółki i zawierać:

Imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, wykształcenie, listę co najmniej

40 podpisów uprawnionych rolników popierających kandydaturę, pisemną zgodę kandydata na kandydowanie .

Zgłoszenie z listą należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania, na adres Spółki: ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin.

Z Regulaminem wyborów przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Spółki oraz aktualnym spisem wyborców zapoznać się można w siedzibie Spółki, tel. 91 431-67-30.