Herb Gminy DobraW sesji uczestniczyli: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych.

Transmisję można było śledzić on-line.

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r.

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025.

- zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra.

- zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.

- zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

- w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022.

- w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra".

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dz. nr 11/117 i nr 11/159 w m. Kościno, gm. Dobra.

- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości dz. nr 302/431 m. Mierzyn 3, gm. Dobra.

Ponadto Radni zapoznali się ze:

  • Sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej.
  • Sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale ds. Obywatelskich. 
  • Informacją o wysokości podatku rolnego.
  • Informacją o wysokości podatku leśnego.
  • Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobra w roku szkolnym 2020/2021.
  • Informacją o podmiotach wyznaczonych do wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.
  • Sprawozdaniem z  działalności  Wójta  Gminy  Dobra  w  okresie od  dnia  01.10.2021r.  do dnia  31.10.2021r.

Ewelina Wiśniewska