Zdjęcie z sesji Rady Gminy W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek i wydziałów, Dyrektorzy szkół, Radny Powiatu Polickiego Pan Albin Majkowski.

Najważniejszymi punktami sesji było udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Radni udzielili Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania, a następnie jednogłośnie udzielili absolutorium.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm.) Wójt Gminy Dobra przedstawiła Radzie Gminy Dobra w terminie do dnia 31 maja raport o stanie gminy. Dokument ten obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Dobra w roku poprzednim i zawierał informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Dobra i jej jednostki organizacyjne, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra. W debacie o raporcie, zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym mogą brać udział mieszkańcy. W tym roku do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec Gminy.

Następnie radni podjęli uchwały:

 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
 • w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2021r.
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  
 • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu
 • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra”   
 • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2021/2022    
 • w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Wołczkowo

Ponadto radni :

 • Przyjęli sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Straży Gminnej w zakresie realizowanych zadań w 2020 roku.
 • Zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej w Dobrej.
 • Zapoznali się z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Dobra za okres 2020 roku.
 • Zapoznali się z informacją z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra w okresie od 01.07.2020r. – 31.12.2020 r.
 • Zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej za rok 2020.
 • Zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

Ewelina Wiśniewska

 • DSC_0050
 • DSC_0056
 • DSC_0059