Herb Gminy DobraW sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik WKI oraz Dyrektor GCKiB.

Sesja była transmitowana on-line.

Podczas sesji zostały przyjęte poniższe uchwały:

*w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r.

*zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025

*zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra

*zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

*w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

*w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie

*w sprawie uchylenia uchwały nr XX/236/08 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

*w sprawie stwierdzenia bezzasadności petycji pani Teresy Garland działającej jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Ponadto Radni zapoznali się ze:

*sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wydziale Gospodarki Odpadami i Komunalnymi i Egzekucji.

*sprawozdaniem finansowym GCKiB w Dobrej za rok 2020.

*sprawozdaniem z działalności kulturalnej GCKiB w Dobrej.

* sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.03.2021r. do dnia 31.03.2021r.

Ewelina Wiśniewska