Do Urzędu Gminy Dobra w ostatnich tygodniach napływały informacje od zaniepokojonych mieszkańców w sprawie wycinki lasu prowadzonej w okolicach miejscowości Dobra na działkach Lasów Państwowych.

Pracownicy Urzędu Gminy Dobra skontaktowali się przedstawicielami Nadleśnictwa Trzebież -Leśnictwa Dobra i uzyskali informacje, że na tym terenie zgodnie z planem urządzenia lasu prowadzona jest tak zwana rębnia uprzątająca oznaczona symbolem III AU, na terenie rębni pozostaną drzewa dziuplaste. Ponadto od przedstawiciela Nadleśnictwa uzyskaliśmy zapewnienie, że funkcje lasu zostaną zachowane i na tym terenie sukcesywnie będą wprowadzane nowe nasadzenia.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, które opracowywane są po konsultacjach z udziałem społeczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące działań prowadzonych na terenie naszych lasów można znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych. Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Trzebież sporządzony na lata 2017-2026 jest zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 13.06.2017 roku znak DL-l.611.39.2017. Poniżej zamieszczona jest wersja elektroniczna wyżej wymienionej Decyzji oraz Podsumowanie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zawierające uzasadnienie wyboru właściwego wariantu planu urządzenia lasu:

  1. Decyzja Ministra Środowiska
  2. Podsumowanie

Kierownik WSOiOŚ