W dniu 15 listopada 2022r. został złożony Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2023 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026.

Rozwój inwestycyjny gminy oraz utrzymanie wydatków przede wszystkim w zakresie edukacji – to główne założenia projektu budżetu na rok 2023.

Przygotowany projekt budżetu na rok 2023, to budżet, który zakłada zrównoważony rozwój naszych miejscowości, to stała optymalizacja kosztów i równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Z uwagi na sytuację w jakiej obecnie jesteśmy, a także skutki finansowe, które dotknęły gminę z powodu wysokiej inflacji, przygotowany projekt budżetu w większości to kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej.

Udało się skonstruować budżet i nie zrezygnować z inwestycji takich jak budowa przedszkola w Bezrzeczu, szkoły podstawowej w Dołujach, ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn i wielu innych.

W prognozowanych na 2023 rok dochodach w kwocie 178 772 891,72 zł największy udział stanowią wpływy z udziału  w podatkach  dochodowych ok. 33% (PIT kwota 56 009 502 zł i CIT kwota 2 182 063 zł oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 56 170 330 zł co stanowi ok. 31% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 176 172 891,72 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie  55 052 000 zł stanowić będą ok. 31 % ogólnej kwoty wydatków

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną ok. 50% wydatków majątkowych, infrastrukturę drogową ok. 32%, kulturę fizyczną ok. 6%, oświatę i wychowanie ok. 3%.

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2023r Gmina otrzyma na ten cel 37 304 200 zł, w tym subwencja oświatowa 28 051 450 zł, a inne dotacje i wpływy 9 252 750 zł. Wydatki na zadania oświatowe tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano w kwocie 51 928 196,93 zł, w tym 1 805 000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2023-Przygotowanie projektu budżetu, a wieloletniej prognozy finansowej w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2023- wieloletnia prognoza finansowa.