Nazwa zadania: Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GRUND - MAX II

Wartość prac: 488 310,00 zł

Termin zakończenia prac: 30.11.2019 r.

 

Informacja z dnia 25.09.2019 r.

Gmina Dobra rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego: "Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna". W dniu 20.05.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy robót.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/wodociag-sloneczna/przed

W zakres inwestycji wchodzi m.in.:                                                                             

  1. budowa sieci wodociągowe o następujących średnicach:
  • Ø 160mm o łącznej długości L= 1024,0m,
  • Ø 110mm o łącznej długości L= 46,6m,
  • Ø 50mm o łącznej długości L = 10,79m,
  • Ø 40mm o łącznej długości L= 27,57m,
  • Ø 30mm o łącznej długości L= 30,52m

wraz z przełączeniami w miejscowości Wołczkowo i Bezrzecze w celu zasilenia w wodę przylegających do nich działek oraz budowa komory redukcyjnej.

Obecnie trwa realizacja robót.

 

Informacja z dnia 25.09.2019 r.

Obecnie trwa realizacja robót.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/wodociag-sloneczna/25-09

 

Informacja z dnia 10.12.2019 r.

W ramach zadania zrealizowano już rurociąg główny wzdłuż ulicy Słonecznej wraz z trójnikami pozwalającymi na podłączenie hydrantów i sieci ulicznych. Na chwile obecną prowadzone są próby ciśnienia mające na celu sprawdzenie szczelności wykonanego odcinka wodociągu. Następnym etapem robót jest płukanie i dezynfekcję rurociągu a po osiągnięciu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wpięcie rurociągu do gminnej sieci wodociągowej w okolicy ul. Gruszkowej w Wołczkowie i ul. Parkowej w Bezrzeczu. W tym okresie będą działały równolegle dwie sieci wodociągowe istniejąca i nowo położona, a Wykonawca będzie sukcesywnie przepinał do nowego wodociągu istniejące sieci z poszczególnych ulic bocznych krzyżujących się z ul. Słoneczną.

W związku z kolizją węzłów przyłączeniowych z uzbrojeniem podziemnym wskazanym na mapie w innej lokalizacji i kolizją głazów w miejscu zaprojektowanej lokalizacji przewiertu, Wykonawcy robót Przedsiębiorstwu usługowo-Handlowemu "GRUND-MAX II" został przedłużony termin realizacji ww. zamierzenia do dnia 20.12.2019 r.

 

Informacja z dnia 04.02.2020 r.

W ramach zadania Wykonawca w zakresie wykonywanych robót miał dokonanie przełączeń ulic wskazanych w dokumentacji projektowej. W zakresie przełączenia budynku nr 8 przy ul. Słonecznej oraz przepięcia ul. Różanej wystąpiła konieczność zmiany lokalizacji punktu włączenia. Wskazane w dokumentacji ww. przełączenia w rzeczywistości położone były na innej głębokości i w innej lokalizacji. Powyższe spowodowało zmianę rozwiązań technicznych w stosunku do zaprojektowanych.

W związku z powyższym, Wykonawcy robót Przedsiębiorstwu usługowo-Handlowemu "GRUND-MAX II" został przedłużony termin realizacji ww. zamierzenia do dnia 15.04.2020 r.

 

Informacja z dnia 22.04.2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, co skutkowało wprowadzeniem ograniczeń zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałaniu zakażeniom wirusem SARSCov-2 realizacja inwestycji została przystopowana. Przy przedmiotowej inwestycji zostały ograniczone możliwości czasowych wyłączeń sieci wodociągowej celem dokonywania przełączeń z sieci istniejącej na nowo budowaną. Ww. ograniczenia miały wpływ także na pozyskanie dokumentów formalno-prawnych koniecznych do zakończenia inwestycji.

W związku z powyższym, Wykonawcy robót Przedsiębiorstwu usługowo-Handlowemu "GRUND-MAX II" został przedłużony termin realizacji ww. zamierzenia do dnia 30.06.2020 r.

 

Informacja z dnia 21.07.2020 r.

Ograniczenia zmierzające do zapobiegania i przeciwdziałaniu zakażeniom wirusem SARSCo-2 wpłynęły na dotrzymanie terminu umownego w zakresie uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających zakończenie ww. inwestycji. Ich uzyskanie stanowiło czasowe i logistyczne utrudnienie m.in.: ze względu na utrudnienie w uzyskaniu stosownych podpisów i dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji. Wpływ na powyższe miały ograniczenia w kontaktach między ludźmi, praca w niepełnych składach osobowych, praca zmianowa, urlopy rodziców dzieci małoletnich, co wydłużyło czas ich pozyskiwania. W związku z powyższym termin zakończenia inwestycji został przedłużony do dnia 31.07.2020 r.


Informacja z dnia 3.09.2020 r.

W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia robót budowlano-montażowych, Zamawiający w dniu 17.08.2020 r. dokonał odbioru technicznego zamierzenia polegającego na na wymianie sieci wodociągowej w miejscowości Wołczkowo. Po zakończeniu czynności odbiorowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wciągnięcia sieci na majątek trwały Gminy, sieć zostanie przekazana do eksploatacji spółce Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą w Goleniowie.

 

Informacja z dnia 15.10.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Policach nie wniósł sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Obecnie trwają czynności związane z wciągnięciem inwestycji na majątek trwały Gminy Dobra. Po ich ich zakończeniu inwestycja zostanie przekazana do eksploatacji spółce Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą w Goleniowie.

 

Więcej informacji dotyczących inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje 2021r.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.